strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

2019-02-27

Telefon zawałowy

Pod tym telefonem 24h na dobę dyżuruje lekarz przyjmujący zgłoszenia o zawale serca

czytaj więcej

2019-02-26

Jak wykonać mammografię w Szpitalu MSWiA w Białymstoku

Pacjentki, które wymagają wykonania tego badania powinny zgłosić się ze skierowaniem do Poradni Chirurgii Onkologicznej lub Poradni Ginekologicznej. W tych poradniach zostanie przeprowadzona kwalifikacja i wystawione będzie skierowanie do wykonania badania mammografii

czytaj więcej

2017-07-13

!!! PRACA !!!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w naszym Szpitalu

czytaj więcej

2015-02-06

INTRANET

Witamy na stronie Intranetu pracowników Ulubionego Szpitala Białostoczan

czytaj więcej

2014-12-09

Pomoc Weteranom

Ulubiony Szpital Białostoczan przypomina, że osobom o statusie weterana funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego funkcjonariusza przysługują uprawnienia z zakresu świadczeń zdrowotnych

czytaj więcej

2013-05-16

Badania Kliniczne

Ulubiony Szpital Białostoczan jako doskonale wyposażona placówka i miejsce pracy świetnych specjalistów, idealnie nadaje się do do realizacji nowoczesnych badań klinicznych

czytaj więcej

2011-10-28

Konkursy Ofert

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursów ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

czytaj więcej

Wywiad Pana Dyrektora

W styczniowym wydaniu branżowego miesięcznika Zarządzanie placówką medyczną ukazał się wywiad z Dyrektorem naszego szpitala - dr n.med. Jarosławem Tałałajem. Zapraszamy do lektury


Wszystkie działania SPZOZ w Białymstoku są podporządkowane poprawie bezpieczeństwa pacjentów. Sprawdź, jaki wpływ mają na to zmiany organizacyjne w placówce, odnowienie zasobów, pozyskanie nowoczesnych urządzeń medycznych i dbałość o wykwalifikowane zespoły pracownicze - rozmowa z JAROSŁAWEM TAŁAŁAJEM, dyrektorem SPZOZ MSWiA w Białymstoku.

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku jest "Ulubionym Szpitalem Białostoczan". To już marka placówki, która stała się znakiem wysokiej jakości usług medycznych. Jakie działania podejmuje kierownictwo placówki, by utrzymać tę wyjątkową w skali kraju, wartość i przekonywać do siebie już kolejne pokolenia?

Staramy się podążać za zmieniającymi się potrzebami dorosłej populacji miasta i województwa. Jednocześnie musimy wykazać się umiejętnością dostosowania do szybkich i niekiedy głębokich zmian w organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce. Wszystkie działania są podporządkowane poprawie bezpieczeństwa pacjentów i efektywności postępowania leczniczego. W ciągu ostatniego roku doprowadziliśmy do głębokich zmian organizacyjnych, dbamy o bieżące i systematyczne odnowienie posiadanych zasobów oraz pozyskanie nowoczesnych urządzeń medycznych. Szczególną uwagą otaczam utrzymanie odpowiednio licznych i wykwalifikowanych zespołów pracowniczych. Myślę, że między innymi dzięki temu uniknęliśmy poważnych protestów różnych grup zawodów medycznych, jakie miały miejsce w ostatnim roku.

Muszę jednak przypomnieć o utrudnionej dostępności szpitali ponadregionalnych do środków inwestycyjnych w porównaniu ze szpitalami samorządowymi. Mimo to jestem dobrej myśli, licząc na utrzymanie wysokiego poziomu usług medycznych naszego szpitala. Dobrym przykładem uznania wartości pracy całego szpitala jest właśnie uzyskany raport Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznający ocenę wystarczającą do otrzymania certyfikatu akredytacji. W tej chwili taki certyfikat ma tylko jeden białostocki szpital.

Ciekawą inicjatywą SPZOZ jest "Telefon zawałowy", pod którym dyżuruje lekarz przez całą dobę. Skąd ten pomysł i z jakim zainteresowaniem pacjentów i ich rodzin spotkał się do tej pory?

Na podstawie umowy z NFZ od 1 stycznia 2018 r. nasza Pracownia Hemodynamiki wykonuje pełny wachlarz świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej. W lipcu zostaliśmy wykonawcą umowy z płatnikiem w zakresie Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał). Jest to najbardziej rozwinięta forma systemowego leczenia chorego na zawał mięśnia serca. Kompleksowa opieka zawiera w sobie leczenie w ramach kardiologii inwazyjnej lub kardiochirurgii, wczesną rehabilitację kardiologiczną i nadzór ambulatoryjny. Cały okres trwa rok. Wymogi, które szpital musi spełnić, są mocno wyśrubowane. SPZOZ MSWiA jest jednym z dwóch szpitali białostockich, które mogą zapewnić tak zaawansowane leczenie.

"Telefon zawałowy" zamieszczony na naszej stronie internetowej jest wynikiem tych działań, aczkolwiek należy dobitnie podkreślić, że głównym źródłem chorych na zawał mięśnia serca są jednostki ratownictwa medycznego. Niestety, to również podkreślam, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku dostarcza pacjentów przede wszystkim innemu szpitalowi, który nie gwarantuje tak zaawansowanej i wszechstronnej pomocy pacjentom. W ten sposób wzrasta ryzyko niepełnego powrotu do zdrowia i aktywności zawodowej pacjentów w ciągu 12 miesięcy od incydentu.

Niedawno SPZOZ nawiązał współpracę z SPZOZ w Siemiatyczach. Skąd ta inicjatywa i jakie są pierwsze efekty podpisanego w kwietniu porozumienia?

Porozumienie dotyczy zapewnienia łatwego dostępu mieszkańców powiatu siemiatyckiego do wysokospecjalistycznych świadczeń kardiologicznych: koronarografii, urządzeń wszczepialnych serca czy ablacji układu bodźcotwórczego lub bodźcoprzewodzącego. Powiat siemiatycki jest najdalej wysuniętą na południe częścią województwa podlaskiego. Zaś wskazania do stosowania wymienionych świadczeń są najczęściej "ostre". Dzięki porozumieniu skracamy czas potrzebny na uzyskanie właściwego świadczenia, poprawiając rokowanie i zmniejszając ryzyko powikłań. Szpital w Siemiatyczach chętnie korzysta z pomocy SPZOZ MSWiA w Białymstoku.

Podobną współpracę, chociaż w mniejszym zakresie, prowadzimy z innymi szpitalami powiatowymi.

SPZOZ podejmuje wiele ważnych przedsięwzięć, nie tylko z myślą o pacjentach, ale także - pracownikach. Dlaczego warto i trzeba inwestować w edukację i profilaktykę pracowników? Z jakim zainteresowaniem spotykają się takie inicjatywy kierownictwa?

Szpital MSWiA w Białymstoku zawsze przykładał wielką wagę do szkoleń pracowniczych. Rokrocznie w planie finansowym, na podstawie wcześniejszych analiz znajdują się środki przeznaczone na finansowanie zewnętrznych szkoleń pracowników wszystkich komórek organizacyjnych szpitala.

W 2018 roku szkolenia wewnętrzne dotyczą przede wszystkim potencjalnych zagrożeń zawodowych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta. Zwracamy szczególną uwagę na ochronę przed zagrożeniem biologicznym, chemicznym, psychofizycznym i zagrożeniem wynikającym z organizacji pracy. W tym roku przeprowadziliśmy 12 szkoleń wewnętrznych o charakterze powszechnym lub skierowanych do wytypowanych grup zawodowych.

Chcę podkreślić szczególne zainteresowanie pracowników szkoleniem z resuscytacji krążeniowo-oddechowej i w zakresie higieny rąk. W obu szkoleniach uczestniczyli pracownicy wszystkich grup zawodowych, w tym po raz pierwszy pracownicy administracji szpitala.

Szpital prowadzi badania satysfakcji zawodowej personelu i monitoruje zdarzenia niepożądane występujące wśród pracowników i pacjentów.

Edukacja pracowników szpitala niesie za sobą dostrzegalne zalety, na przykład obniżenie wskaźnika nieplanowanych nieobecności, wzrost satysfakcji z warunków pracy i satysfakcji pacjentów, wzrost zainteresowania zatrudnieniem w zakładzie, poprawę bezpieczeństwa warunków pracy i pobytu pacjentów.

Coraz więcej osób boryka się z problemami natury psychicznej. Utworzyli Państwo renomowany ośrodek, w którym specjaliści z różnych dziedzin psychologii udzielają wsparcia w specjalnej, wydzielonej strefie, gwarantującej pacjentom komfort. Jak wielu pacjentom, także tym zmagającym się z narastającym zjawiskiem mobbingu i znęcania się psychicznego, udało się pomóc?

Pierwszym etapem postępowania z pacjentem jest konsultacja diagnostyczna psychiatryczna i/lub psychologiczna w Poradni Zdrowia Psychicznego. Psychiatra proponuje program leczenia dopasowany do potrzeb pacjenta, a psycholog udziela pomocy różnymi metodami oddziaływania w celu odzyskania równowagi pacjenta w czasie przeżywanych trudności. W Poradni Zdrowia Psychicznego prowadzona jest psychoterapia indywidualna, a w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic - w formie indywidualnej i grupowej. W 2017 roku w Poradni Zdrowia Psychicznego pomoc uzyskało 1775 pacjentów, zaś w pierwszym półroczu 2018 roku - 1390 osób. Szacujemy, że około 20% naszych pacjentów doświadczyło mobbingu i co najmniej 50% pacjentów jest ofiarą przemocy psychicznej stosowanej obecnie lub w przeszłości. Najczęściej mamy jednak do czynienia ze złożonymi problemami zdrowotnymi pacjentów, co wymaga indywidualnej ścieżki postępowania.

SPZOZ jest beneficjentem unijnych programów, które pozwalają zrealizować inwestycje, ważne dla rozwoju placówki. Jakie projekty udało się dotąd zrealizować?

W 2018 roku realizujemy dwa projekty. Pierwszy to Projekt POIS pn. "Kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku poprzez zakup nowego mammografu i toru wizyjnego" współfinansowanego ze środków EFRR. Czekamy na dostawę toru wizyjnego, mammograf jest w trakcie drugiego przetargu. Drugi to Projekt POIS pn. "Poprawa świadczenia usług zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia w SPZOZ MSWiA w Białymstoku" współfinansowanego ze środków EFRR. Czekamy na dostawę aparatu rtg ramię C, łóżka elektryczne są w trakcie drugiego przetargu.

Kolejny projekt oczekuje na ocenę formalno-merytoryczną, nosi nazwę "Poprawa dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych poprzez wzmocnienie opieki geriatrycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Jakie są plany na rozwój SPZOZ w kolejnych latach?

Plany rozwoju SPZOZ MSWiA w Białymstoku koncentrują się wokół inwestycji "Centrum Senioralne 60+" w latach 2018-2023. Pozwoli to poprawić jakość i komfort pobytu pacjentów oraz zoptymalizować liczbę łóżek w już istniejących oddziałach szpitala z Oddziałem Geriatrii na czele oraz utworzyć zupełnie nowe komórki na potrzeby populacji w wieku podeszłym. Oddział Geriatrii jest jedynym tego typu w województwie podlaskim, a na jego bazie istnieje Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Myśl o powstaniu Centrum wzięła się z bieżących i wciąż narastających potrzeb zdrowotnych ludności naszego województwa. Sądzę, że geriatria, na wzór pediatrii, jest odrębną dziedziną medycyny i wymaga stosownego rozwoju personelu medycznego, infrastruktury i sprzętu medycznego.

Unikalność projektu w skali regionu i kraju polega na skoordynowaniu opieki nad populacją osób w podeszłym wieku obciążonych wielochorobowością (szpital ma też w swojej strukturze sprofilowane oddziały internistyczne i zabiegowe zapewniające standardowy i ponadstandardowy wachlarz świadczeń zdrowotnych). Oznacza to, że chorzy w wieku podeszłym uzyskają opiekę zdrowotną również w oddziałach innych niż Oddział Geriatrii dzięki odrębnemu systemowi rejestracji i kwalifikacji. Jednocześnie oddziały i poradnie będą kontynuować na dotychczasowym poziomie świadczenia skierowane do pozostałej populacji dorosłej miasta i województwa. Skoordynowanie opieki oznacza również przesunięcie ciężaru udzielania świadczeń z oddziałów stacjonarnych do oddziałów dziennych i poradni specjalistycznych.

DR N. MED. JAROSŁAW TAŁAŁAJ - lekarz, specjalista chorób płuc, specjalista rehabilitacji medycznej. Asystent i adiunkt Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy UMB (1993-2004), absolwent Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia (2003). Dyrektor SPZOZ w Augustowie (2004-2005), zastępca dyrektora ds. medycznych POW NFZ w Białymstoku (2006-2007), od lipca 2017 r. dyrektor SPZOZ MSWiA w Białymstoku.
Zobacz również:
Aktualności

opublikowano: 2019-02-15