Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zozmswia.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-10-01.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • Na stronie internetowej znajdują się obrazy, do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących. Opisy te będą sukcesywnie dodawane do w/w elementów.

  • Brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik.

  • Strona internetowa zawiera pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

  • Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

  • Część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie.

  • Pokaz slajdów na stronie głównej.

  • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, w tym:

  • TAB – przejście do kolejnego elementu

  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

  • ENTER – wybór elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Komórką odpowiedzialną jest Dział Informatyki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (47) 710-41-34 .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

    im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego

    ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok


Telefon: 47 710 41 00 (Centrala), 47 710 41 00 (Sekretariat)
Fax: 47 710 41 01
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: http://www.zozmswia.bialystok.pl

 Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jej elementu, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o przyczynach opóźnienia oraz terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć do podmiotu publicznego skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynki Szpitala, są dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W Szpitalu znajdują się korytarze wolne od barier architektonicznych oraz windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, umożliwiające swobodne przemieszczanie się po obiekcie szpitalnym. Windy posiadają oznaczenia pięter w formie wizualnej lub za pomocą alfabetu Braille’a.

W kompleksie szpitalnym dostępne są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W Szpitalu nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

W Szpitalu nie ma pętli indukcyjnych.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na drugim piętrze.