strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

REGULAMIN PORZĄDKOWY

REGULAMIN PORZĄDKOWY

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA w BIAŁYMSTOKU

Regulamin Porządkowy Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku, zwanego dalej Zakładem określa w szczególności:

 1. Organizację wewnętrzną Zakładu oraz warunki współdziałania między jednostkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym.
 2. Prawa i obowiązki pacjenta
 3. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach organizacyjnych Zakładu
 4. Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Zakład jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U.Nr 91, poz. 408 z późn.zm.
 2. Organem założycielskim Zakładu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 3. Zakład działa na podstawie statutu nadanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zarządzeniem Nr 39 z dnia 2 października 2001r. (Dz. Urz. MSWiA Nr 11 poz. 53, z 2002r. Nr 6 poz. 16, z 2003r. Nr 15 poz. 46, z 2004r. Nr 7 poz.16, tekst jednolity: Dz. Urz. MSWiA z 2005r. Nr 9 poz. 29, zm. Dz. Urz. MSWiA z 2005r. Nr 16 poz.57, Dz. Urz. MSWiA z 2006r. Nr 4 poz. 15).
 4. Siedzibą Zakładu jest miasto Białystok ul. Fabryczna 27
 5. Zakładem kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych, Głównego Księgowego, Naczelnej Pielęgniarki oraz kierowników podległych im komórek organizacyjnych.

II. Organizacja wewnętrzna Zakładu.

Organizację wewnętrzną Zakładu stanowią jednostki i komórki organizacyjne oraz stanowiska samodzielne podporządkowane dyrektorowi, bądź jego zastępcom.

W skład Zakładu wchodzą:

1*) SZPITAL:

1)   Izba Przyjęć;

2)   Oddziały:

a) Szpitalny Oddział Ratunkowy - 6 łóżek

b) Oddział Kardiologii z leczeniem "jednego dnia" - 33 łóżka, w tym 1 łóżko leczenia jednodniowego,

c) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 9 łóżek,

w tym:

-Dział Intensywnej Terapii,

-Dział Anestezjologii (z salą wybudzeń - 2 stanowiska),

d) Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z leczeniem "jednego dnia" - 34 łóżka, w tym 1 łóżko leczenia jednodniowego,

e) Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii z leczeniem "jednego dnia"- 32 łóżka, w tym:

-18 łóżek chirurgicznych, w tym 1 łóżko leczenia jednodniowego,

-14 łóżek urologicznych, w tym 1 łóżko leczenia jednodniowego,

f) Oddział Chirurgii Ogólnej - 34 łóżka, w tym:

-Pododdział Ginekologii - 5 łóżek,

-Pododdział Chirurgii Onkologicznej - 7 łóżek,

-Pododdział Ginekologii Onkologicznej z leczeniem "jednego dnia" - 6 łóżek, w tym 1 łóżko leczenia jednodniowego,

-Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z leczeniem "jednego dnia" - 12 łóżek, w tym 1 łóżko leczenia jednodniowego,

g) Oddział Geriatrii - 25 łóżek,

h) Oddział Dzienny Leczenia Nerwic,

3) Blok Operacyjny

4) Apteka Szpitalna.

 

Oddziałami szpitalnymi kierują Ordynatorzy przy pomocy zastępców, Pielęgniarek Oddziałowych i ich zastępczyń, podlegli Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Izbą Przyjęć kieruje Kierownik podległy zastępcy dyrektora ds. lecznictwa,

Działem Anestezjologii oraz Blokiem Operacyjnym kieruje Kierownik przy pomocy Pielęgniarek Oddziałowych i ich zastępczyń, podległy Ordynatorowi Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Oddziałem Dziennym Leczenia Nerwic kieruje Kierownik podległy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

 

2*)PRZYCHODNIA w Białymstoku:

 1. Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 2. Poradnia Badań Profilaktycznych
 3. Poradnia Medycyny Pracy
 4. Poradnia Ginekologiczna
 5. Poradnia Chirurgiczna
 6. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 7. Poradnia Urologiczna
 8. Poradnia Neurologiczna
 9. Poradnia Dermatologiczna
 10. Poradnia Okulistyczna
 11. Poradnia Laryngologiczna
 12. Poradnia Endokrynologiczna
 13. Poradnia Gastrologiczna
 14. Poradnia Urazowo - Ortopedyczna
 15. Poradnia Kardiologiczna z Gabinetem EKG
 16. Poradnia Cukrzycowa
 17. Poradnia Zdrowia Psychicznego z Pracownią Psychotechniczną
 18. Poradnia Chorób Piersi
 19. Poradnia Geriatryczna
 20. Poradnia Rehabilitacji
 21. Gabinet Zabiegowy
 22. Rejestracja Przychodni

Przychodnią kieruje Kierownik przy pomocy Pielęgniarki Przełożonej, podległy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

 

3*) KOMÓRKI ORGANIZACYJNE I STANOWISKA SAMODZIELNE:

 1. Zakład Rehabilitacji
 2. Zakład Diagnostyki Obrazowej
 3. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 4. Wojewódzka Komisja Lekarska
 5. Pracownia Patomorfologii
 6. Dział Sterylizacji
 7. Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
 8. Rejestr Usług Medycznych
 9. Dział Finansowy
 10. Dział Utrzymania Czystości
 11. Dział Administracyjno ? Gospodarczy z Centralnym Magazynem Jednostki
 12. Dział Eksploatacji
 13. Sekcja Zamówień
 14. Sekcja ds. Marketingu i Analiz
 15. Inspektor ds. obronnych
 16. Inspektor ds. bhp i p.poż.
 17. Radca prawny
 18. Pełnomocnik ds. informacji niejawnych oraz Kancelaria Tajna
 19. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
 20. Dietetyczka
 21. Pielęgniarka Przełożona
 22. Kapelan szpitalny
 23. Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych
 24. Pracownia Elektroterapii z Poradnią Kontroli Stymulatorów Serca
 25. Pracownia Polikardiografii
 26. Pracownia Endoskopii

Poszczególnymi komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy podlegli Dyrektorowi Zakładu lub jego zastępcom.

 • Pracownia Polikardiografii podlega Ordynatorowi Oddziału Kardiologii.
 • Średni i niższy personel medyczny Zakładu podlega Pielęgniarce Naczelnej.

Karta praw pacjenta

 1. Każdy pacjent otrzyma świadczenia medyczne w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, zgodnie ze swymi uprawnieniami, wynikającymi z odrębnych przepisów. Kryterium określającym sposób, zakres i czas udzielania świadczeń zdrowotnych jest:/li>
  • aktualny stan wiedzy medycznej
  • potrzeby zdrowotne pacjenta.
 2. Pacjent ma prawo uzyskać rzetelne i sumienne świadczenia diagnostyczne, lecznicze
  i rehabilitacyjne udzielane zgodnie z zasadami etyki przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
 3. Pacjent ma prawo do opieki medycznej we właściwym miejscu w warunkach gwarantujących poszanowanie jego godności osobistej, intymności, własnych przekonań religijnych i zasad moralnych.
 4. Pacjent ma prawo do uzyskania informacji:

   

  1) O swoim stanie zdrowia.

  a) informacja ta winna być zrozumiale sformułowana, a w przypadku niepomyślnej prognozy informacja winna być przekazana z taktem i rozwagą,

  b) na życzenie pacjenta lekarz może nie udzielić mu pełnej informacji,

  c) udzielenie informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom, może nastąpić tylko za jego zgodą, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uzyskanie zgody nie jest możliwe,

  d) pacjent ma prawo wymagać od fachowych pracowników opieki zdrowotnej przestrzegania tajemnicy zawodowej,

  e) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do wglądu, za pośrednictwem lekarza leczącego, do dokumentacji medycznej.

  2) Pacjent ma prawo do informacji o konieczności poniesienia kosztów udzielonego mu świadczenia w przypadkach określonych ustawą. Informacja ta musi być potwierdzona przez pacjenta na piśmie.

  3) Pacjent ma prawo w trakcie leczenia szpitalnego znać nazwisko lekarza prowadzącego jego terapię.

  4) Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o funkcjonowaniu zakładu opieki zdrowotnej poprzez:

  a) odpowiednie oznakowanie poszczególnych miejsc czy dróg wewnętrznych,

  b) wskazanie miejsca, w którym może uzyskać szczegółowe informacje,

  c) noszenie identyfikatorów zawierających dane dotyczące tożsamości, kwalifikacji i stanowiska pracy osób udzielających świadczenia medyczne.

  5) Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne dotyczące:

  a) przyjazdu karetki pogotowia,

  b) wizyty w poradni lekarza pierwszego kontaktu i specjalistycznej,

  c) wykonania badań diagnostycznych,

  d) przyjęcia do szpitala.

  5. Pacjent ma prawo uczestniczyć:

  1) w świadomym podejmowaniu podstawowych decyzji medycznych dotyczących jego zdrowia poprzez:

  a) uzyskanie wyczerpującej, prostej i zrozumiałej informacji na temat potencjalnego ryzyka i spodziewanych korzyści, a także możliwościach zastosowania innego postępowania medycznego oraz skutkach odmowy w przypadku zastosowania proponowanego postępowania medycznego,

  b) każdorazowe wyrażanie zgody na postępowanie diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne. Podjęcie działań medycznych bez zgody pacjenta jest możliwe tylko w razie wyższej konieczności / ratowania życia pacjenta nieprzytomnego/.

  c) prawa wymienione powyżej /5.1).a) i b)/ nie obowiązują lub obowiązują w sposób ograniczony w sytuacjach, w których prawo przewiduje ograniczenie swobody decydowania pacjenta.

  2) Pacjent ma prawo do wyboru lekarza pierwszego kontaktu.

  6. Pacjent ma prawo do korzystania z:

  1) opieki rodziny lub bliskich osób.

  a) zakład w miarę możliwości powinien taką opiekę ułatwić,

  b) sytuacja taka nie może być zrealizowana, jeżeli obecność rodziny może zakłócić udzielanie świadczeń medycznych, spokój innego pacjenta lub z innych ważnych powodów ustalonych przez dyrektora Zakładu.

  2) pacjent ma prawo do korzystania z opieki duszpasterskiej.

  7. Pacjent ma prawo do umożliwienia mu:

  1) kontaktu osobistego, telefonicznego, korespondencyjnego w czasie pobytu w oddziale szpitalnym. Koszty realizacji tych uprawnień nie mogą obciążać Zakładu.

  2) troskliwej i aktywnej opieki w stanie terminalnym, łagodzenia do końca objawów choroby oraz cierpienia i zapewnienia mu godnych warunków umierania.

  3) zapisania na listę oczekujących prowadzoną przez Zakład w sytuacji:

  a) braku wskazań lekarskich ( merytorycznych) do natychmiastowego przyjęcia do szpitala, poradni specjalistycznej, pracowni badań diagnostycznych,

  b) kiedy Zakład nie dysponuje dostateczną bazą, kadrą i zaopatrzeniem dla wykonania świadczenia medycznego jednocześnie wszystkim zgłaszającym się.

  8. Pacjent ma prawo do skarg i wniosków na temat działalności Zakładu:

  1) Skargi i wnioski powinny być składane do dyrektora Zakładu pisemnie lub osobiście.

  2) Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez Zakład lub pracownika, naruszenie obowiązujących przepisów i regulaminów lub słusznych interesów obywateli, a także przestrzeganie praw pacjenta.

  3) Pacjent ma prawo do uzyskania należytej, pełnej odpowiedzi na zgłoszoną skargę lub wniosek w terminie 30 dni lub, jeżeli to niemożliwe, informacji o toku postępowania wyjaśniającego.

  4) Dyrektor zakładu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 1430- 1500, we wtorki w godz. 1330-1400.

  III. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.

  1. Pacjent zgłaszający się na planowane leczenie szpitalne powinien posiadać:

  a) skierowanie do szpitala / wymóg posiadania przez pacjenta skierowania do szpitala nie dotyczy wypadków, zatruć, urazów i innych stanów zagrożenia życia/,

  b) dowód osobisty z numerem PESEL, aktualna książeczkę ubezpieczeniową lub inny dokument uprawniający do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, w przypadku rencistów i emerytów ostatni odcinek renty lub emerytury.

  W przypadku, gdy pacjent nie posiada karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innych dokumentów potwierdzających fakt opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenie jest udzielane na koszt chorego.

  c) wyniki wcześniej wykonanych badań dodatkowych i karty informacyjne z wcześniejszego leczenia szpitalnego, jeżeli takie posiada,

  d) przedmioty higieny osobistej i użytku osobistego np. obuwie domowe, przybory toaletowe, mydło, ręcznik.

  2. Odmowa przyjęcia do szpitala powinna być odnotowana w książce odmów Izby Przyjęć, a pacjent poinformowany o przyczynach odmowy. W przypadku braku miejsc pacjent ma prawo do ustalenia najbliższego terminu przyjęcia.

  3. Po wypełnieniu odpowiedniej dokumentacji na Izbie Przyjęć pacjent kierowany jest do oddziału szpitalnego, po uprzedniej kąpieli i przebraniu się w odzież szpitalną.

  4. W czasie pobytu w szpitalu pacjent może korzystać z pidżam, koszul nocnych, szlafroków itp. będących jego własnością.

  5. Pacjent ma prawo pozostawić, za pokwitowaniem, własną odzież i przedmioty wartościowe oraz pieniądze w depozycie. Za rzeczy nie przekazane do depozytu Zakład nie ponosi odpowiedzialności.

  6. Pomieszczenie depozytu znajduje się w budynku E i jest czynne w godz. 930 ? 1230.

  7. Pacjent nie może opuszczać terenu szpitala bez zezwolenia ordynatora lub lekarza leczącego, a oddziału na którym jest leczony- bez wiedzy pielęgniarki dyżurnej. W porze obchodów lekarskich, dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków, chorzy są obowiązani przebywać w swojej sali.

  8. Bezpośrednie kontakty chorych z osobami najbliższymi, nie związane ze sprawowaniem opieki ( odwiedziny ) mogą być realizowane codziennie w godz. 1500 ? 1630, a w niedzielę i święta w godz. 1000 ? 1200.

  9. Osoby odwiedzające chorych w szpitalu powinny pozostawić odzież wierzchnią w szatni i zaopatrzyć się w szatni lub w Izbie Przyjęć w ochraniacze na buty. W szpitalu obowiązuje zakaz poruszania się bez dodatkowych ochraniaczy na buty. Pielęgniarka dyżurna oddziału ma prawo nie wpuścić na oddział osób odwiedzających bez ochraniaczy na buty.

  10. W sytuacjach uzasadnionych decyzję o możliwości kontaktu chorych z najbliższymi podejmuje lekarz leczący, ordynator, lekarz dyżurny lub dyrektor Zakładu, w zależności od rodzaju sytuacji.

  11. Chory leczony w szpitalu nie może przyjmować żadnych środków farmakologicznych, ani poddawać się żadnym zabiegom lub badaniom bez wiedzy i zgody lekarza leczącego.

  12. Łóżko szpitalne przydzielone choremu w dniu przyjęcia do szpitala traktowane jest jako rzecz osobistego użytku. Zmiana łóżka szpitalnego może nastąpić w wyniku poinformowania chorego przez personel o takiej potrzebie. Zmiana łóżka bez zgody personelu jest niedopuszczalna.

  13. Na terenie Zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania alkoholu.

  14. Chory zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej oraz czystości wokół swego bezpośredniego otoczenia, z uwzględnieniem istotnych ograniczeń i uwarunkowań zdrowotnych.

  15. Korzystający z usług szpitala pacjenci oraz osoby odwiedzające zobowiązani są do troski o stan urządzeń i wyposażenia szpitala oraz o stan sanitarno-higieniczny budynku i otoczenia.

  16. Za sprzęt przekazany do użytku choremu w czasie pobytu w szpitalu chory ponosi odpowiedzialność, także materialną.

  17. Pacjentom w szpitalu nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych /np. grzałek/ lub innych mogących stanowić zagrożenie pożarowe. Pacjentom zapewnia się możliwość skorzystania z płynów do picia na oddziale. Ponadto w Zakładzie funkcjonuje bar z daniami na gorąco.

  18. Pacjent wyleczony, a pozostający w szpitalu ze względów socjalnych ponosi koszty hotelowe pobytu wg stawek obowiązujących w Zakładzie.

  19. Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:

  ? gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,

  ? na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,

  ? gdy osoba przebywająca w szpitali w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej zdrowia lub życia.

  Osoba wypisana ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza
  o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

  20. Pacjent po wypisaniu ze szpitala i otrzymaniu karty informacyjnej pobiera ubranie
  i ubiera się w pomieszczeniu depozytu ubrań.

  IV. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni.

  1. Pacjent zgłaszający się do Przychodni w celu otrzymania świadczeń zdrowotnych powinien przedstawić w rejestracji:

  ? dowód osobisty z numerem PESEL,

  ? aktualną książeczkę ubezpieczeniową lub inny dokument uprawniający do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

  ? dokument stwierdzający przynależność do NFZ,

  ? w przypadku emerytów i rencistów ostatni odcinek renty lub emerytury.

  2. W przypadku, gdy pacjent nie posiada karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innych dokumentów potwierdzających fakt opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenie udzielane jest na koszt chorego według stawek ustalonych przez Zakład.

  3. W przypadku korzystania ze świadczeń lekarza specjalisty wymagane jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu z wyjątkami określonymi w odrębnych przypisach (okulista, ginekolog, onkolog, stomatolog, psychiatra, dermatolog).

  4. Rejestracja Przychodni wyznacza termin wizyty u lekarza specjalisty.

  5. Pacjent udający się do lekarza obowiązany jest pozostawić okrycie wierzchnie w szatni.

  V. Obowiązki Zakładu w razie śmierci pacjenta:

  1. Stwierdzenia zgonu chorego w zależności od miejsca zgonu dokonuje lekarz dyżurny oddziału lub SOR i odnotowuje ten fakt w historii choroby, podając dokładną datę i godzinę zgonu.

  2. Lekarz dyżurny powiadamia o zgonie rodzinę lub opiekunów zmarłego, a w razie ich nie zgłoszenia się wysyła zawiadomienie pisemne.

  3. Pielęgniarka - dyspozytorka Izby Przyjęć powiadamia Centrum Pogrzebowe s.c. w Białymstoku ul. Wojskowa 3/1, które zgłasza się po odbiór zwłok, jeżeli zwłoki mają być przewiezione na badania autopsji do NZOZ Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej w Białymstoku ul. Waszyngtona 13.

  4. Karta zgonu wydawana jest rodzinie zmarłego przez lekarza dyżurnego:

  ? jeżeli rodzina nie zgadza się na przeprowadzenie sekcji zwłok, występuje z podaniem do dyrektora Zakładu o zwolnienie z sekcji. Podanie opiniuje ordynator oddziału. W przypadku zgody dyrektora na odstąpienie od sekcji zwłok, ordynator wydaje rodzinie kartę zgonu i zaświadczenie o zwolnieniu z sekcji zwłok,

  ? jeżeli zmarły nie jest zwolniony z sekcji zwłok, sanitariusz z oddziału dostarcza skierowanie na sekcję zwłok NZOZ Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej w Białymstoku ul. Waszyngtona 13.

  5. Karta zgonu jest podstawą dla urzędu Stanu Cywilnego do wydania ?Aktu zgonu?.

  6. Rodzina ma dowolność w wyborze zakładu pogrzebowego. Nikt z pracowników szpitala nie powinien sugerować wyboru zakładu pogrzebowego. Ani w oddziałach szpitalnych ani na Izbie Przyjęć nie można umieszczać wizytówek zakładów pogrzebowych.

  7. Przedmioty i ubranie pozostałe po zmarłym wydaje się z depozytu za pokwitowaniem, prawnym spadkobiercom zmarłego.

  VI. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

  .

  1. Za udostępnianie dokumentacji medycznej Zakład pobiera opłatę.

  2. W przypadku osobistego odbioru kopii dokumentacji medycznej w siedzibie Zakładu, za sporządzenie jednej strony opłata wynosi 0,00015 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym ?Monitor Polski? na podstawie art. 20 pkt.2 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17.12.1998r.

  3. W przypadku potrzeby przesłania sporządzonej dokumentacji medycznej, do opłaty naliczonej w oparciu o pkt. 2 dodaje się koszt przesyłki, zgodnie z taryfami obowiązującymi w dniu nadania przesyłki

  VII. Postanowienia końcowe

   

  Niniejszy Regulamin Porządkowy ma służyć pomocą pacjentom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku.

  * po dokonaniu zmian w Statucie ZOZ MSWiA

  DYREKTOR

      

opublikowano: 2009-09-15